Universitat Rovira i Virgili

Divulgació


========================================================================

Reus, 22 de noviembre de 2018

========================================================================


Científics de la Universitat Rovira i Virgili recolzen l'iniciativa de la Ministra i aclareixen els punts conflictius del NutriScore.

Nutri-Score és el logotip nutricional que ha demostrat científicament ser més eficaç per millorar la salut de la població.
Des de l'anunci de la ministra de Sanitat, hem observat moltes informacions contradictòries i fins i tot enganyoses.


Com investigadors i professionals sanitaris hem estat implicats i interessats en l'etiquetatge frontal dels aliments donada la importància potencial que té aquest assumpte per a la Salut Pública. El passat 19 d'abril va constituir una fita important ja que celebrem un fòrum debat amb la participació d'investigadors, representants de societats científiques, administració, empreses i organització de consumidors les conclusions del qual poden llegir aquí (en castellà)

Malgrat les seves limitacions, cal tenir present que Nutri-Score és el logotip nutricional que ha demostrat científicament ser més eficaç per als consumidors, i constitueix una veritable eina que pot contribuir a millorar la salut de la població.
Cal preveure, com proposa el Ministeri de Sanitat del nostre país, un període d'aplicació, adaptació al Nutri Score, així com posada en marxa de campanyes informatives específiques per a superar i clarificar les seves limitacions.
Des de l'anunci de la Ministra de Sanitat de la decisió d'implementar a Espanya el logotip nutricional Nutri-Score, hem observat moltes informacions contradictòries i fins i tot enganyoses, tant en les xarxes socials com en els mitjans de comunicació.

Si bé, certs comentaris posen en evidència l'interès d'disposar d'un etiquetatge frontal dels productes alimentaris simple, intuïtiu i comprensible per tots, certs agents condemnen el Nutri-Score amb arguments que posen de manifest el seu desconeixement científic. Són més d'una trentena de publicacions científiques que han analitzat el model de Nutri-Score i que han permès demostrar el seu interès, la seva eficàcia i superioritat davant d'altres models, a l'hora d'orientar millor al consumidor. Per tot això, cal no alimentar les crítiques focalitzades i desproporcionades, la desinformació al consumidor, negant l'interès que té el Nutri-Score en benefici de la salut pública.

Descargar el document científic dels punts conflictius del Nutri-ScoreCientíficos de la Universitat Rovira i Virgili apoyan la iniciativa de la Ministra y aclaran los puntos conflictivos del NutriScore.
 

Nutri-Score es el logotipo nutricional que ha demostrado científicamente ser más eficaz para mejorar la salud de la población.
Desde el anuncio de la Ministra de Sanidad, hemos observado muchas informaciones contradictorias e incluso engañosas.

Como investigadores y profesionales sanitarios hemos estado implicados e interesados en el etiquetado frontal de los alimentos dada la importancia potencial que tiene este asunto para la Salud Pública. El pasado 19 de abril constituyó un hito importante ya que celebramos un foro debate con la participación de investigadores, representantes de sociedades científicas, administración, empresas y organización de consumidores cuyas conclusiones se pueden leer aquí (en castellano).

Pese a sus limitaciones, hay que tener presente que Nutri-Score es el logotipo nutricional que ha demostrado científicamente ser más eficaz para los consumidores, y constituye una verdadera herramienta que puede contribuir a mejorar la salud de la población.
Hay que prever, como propone el Ministerio de Sanidad de nuestro país, un período de aplicación, adaptación al Nutri Score, así como puesta en marcha de campañas informativas específicas para superar y clarificar sus limitaciones.
Desde el anuncio de la Ministra de Sanidad de la decisión de implementar en España el logotipo nutricional Nutri-Score, hemos observado muchas informaciones contradictorias e incluso engañosas, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación.

Si bien, ciertos comentarios ponen en evidencia el interés de disponer de un etiquetado frontal de los productos alimenticios simple, intuitivo y comprensible por todos, ciertos agentes condenan el Nutri-Score con argumentos que ponen de manifiesto su desconocimiento científico. Son más de una treintena de publicaciones científicas que han analizado el modelo de Nutri-Score y que han permitido demostrar su interés, su eficacia y superioridad frente a otros modelos, a la hora de orientar mejor al consumidor. Por todo ello, es necesario no alimentar las críticas focalizadas y desproporcionadas, la desinformación al consumidor, negando el interés que tiene el Nutri-Score en beneficio de la Salud Pública.

Descargar el documento científico de los puntos conflictivos del Nutri-Score


========================================================================

Barcelona, 19 d'abril de 2018

ETIQUETAT FRONTAL NUTRICIONAL SIMPLIFICAT EN ELS PRODUCTES ALIMENTARIS I LA SEVA IMPORTÀNCIA EN SALUT PÚBLICA
Fòrum de Debat per a l'Establiment de Recomanacions

ETIQUETADO FRONTAL NUTRICIONAL SIMPLIFICADO EN LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y SU IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA
Foro de Debate para el Establecimiento de Recomendaciones

========================================================================


ETIQUETAT FRONTAL NUTRICIONAL SIMPLIFICAT EN ELS PRODUCTES ALIMENTARIS I LA SEVA IMPORTÀNCIA EN SALUT PÚBLICA
Fòrum de Debat per a l'Establiment de Recomanacions

El Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC) la Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica (SCAD) han organitzant aquest interessant Fòrum sobre etiquetat frontal dels aliments. Dirigit pel Prof. Jordi Salas-Salvadó i per la Dra. Nancy Babio, ha tingut el recolzament de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatologia de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).

L'objectiu d'aquest Fòrum va ser discutir els avantatges i limitacions dels etiquetats nutricionals simplificats al frontal dels productes alimentaris. A través d'experiències i la revisió científica es pretén arribar a unes recomanacions generals per al futur basades en criteris de salut pública. Podeu veure les conclusions d'aquest interessant Fòrum on van participar representants de l'administració, científics, organització de consumidors, fundacions i empreses de grans superfícies i d'alimentació sensibles amb l'alimentació saludable.


Cliqueu aquest enllaç per descarregar el document on és pot veure el programa científic i les concusions del Fòrum de Debat (en castellà)


ETIQUETADO FRONTAL NUTRICIONAL SIMPLIFICADO EN LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y SU IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA
Foro de Debate para el Establecimiento de Recomendaciones

El Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC) y la Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica (SCAD) han organizado han Organizado este interesante Foro sobre etiquetado frontal de los alimentos. Dirigido por el Prof. Jordi Salas-Salvadó y por la Dra. Nancy Babio, ha tenido el apoyo de l'Agencia de Salut Pública de Cataluña (Generalitat de Cataluña), la Fundació Instituto d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).

El objetivo de este Foro fue discutir las ventajas y limitaciones de los etiquetados nutricionales simplificados en el frontal de los productos alimenticios. A través de experiencias y la revisión científica se pretende llegar a unas recomendaciones generales para el futuro basadas en criterios de salud pública.
Pueden ver las conclusiones de este interesante Foro, donde participaron representantes de la administración, científicos, organización de consumidores, fundaciones y empresas de grandes superficies y de alimentación sensibles con la alimentación saludable.

Clique este enlace para descargar el documento donde se puede ver el programa científico y las concusiones del Foro de Debate (en castellano)