Universitat Rovira i Virgili

Cursos de formació

CURSOS QUE S'OFEREIXEN EN L'ACTUALITAT

No hi ha activitats que s'orfereixin a l'actualitat

 


CURSOS QUE S'HAN DUT A TERME ORGANITZATS PEL GRUP INVESTIGADOR
 

World Forum for Nutrition Research Conference
Palau de Fires i Congressos de Reus
20 i 21 de maig de 2013
 
Cliqueu per a descarregar el programa del WF

Descarrgar la Revista "Annals of Nutrition & Metabolism"
 
   OBESITAT: ASPECTES BÀSICS I APLICATS
 
I EDICIÓ - 1995 I EDICIÓ - 1997 I EDICIÓ - 1999 I EDICIÓ - 2000 V EDICIÓ - 2002
Descaregar programa Descaregar programa Descaregar programa Descaregar programa Descaregar programa
         
I EDICIÓ - 1995 I EDICIÓ - 1997 I EDICIÓ - 1999 I EDICIÓ - 2000 V EDICIÓ - 2002
Descaregar programa

 Descaregar programa

Descaregar programa Descaregar programa Descaregar programa